VARNĖNŲ KAIMO BENDRUOMENĖS ĮSTATAI

 1. Bendrosios nuostatos
 2. Varnėnų kaimo bendruomenė (toliau – Bendruomenė) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis, nesiekiantis naudos sau juridinis asmuo, kurio tikslas – koordinuoti viešuosius interesus. Bendruomenė veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos konstitucijos, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos asociacijos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų ir veiklą grindžia savo įstatais.
 3. Bendruomenės oficialus pavadinimas – Varnėnų kaimo bendruomenė.
 4. Bendruomenės teisinė forma – asociacija.  
 5. Bendruomenė atsako pagal savo prievoles jai nuosavybės teise priklausančiu turtu. Bendruomenė neatsako pagal bendruomenės nario prievoles, o pastarasis neatsako pagal bendruomenės prievoles.
 6. Finansiniai metai nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.
 7. Bendruomenė yra labdaros ir paramos teikėjas bei paramos gavėjas.
 8. Varnėnų kaimo bendruomenės veikla – neterminuota.
 9. Bendruomenės tikslai ir veikla
 10. Bendruomenės tikslai yra:
  • atstovauti ir ginti visuomenėje bei valdžios institucijose Bendruomenės interesus, konstruktyviai bendradarbiauti su Lazdijų rajono savivaldybės administracija sprendžiant Bendruomenės problemas;
  • prisidėti prie Bendruomenės narių socialinių, kultūrinių, švietimo, užimtumo ir laisvalaikio organizavimo;
  • rengti projektus bendruomenės ekonominėms, socialinėms, kultūrinėms ir švietimo problemoms spręsti ir teikti paraiškas dėl jų finansavimo;
  • skatinti Bendruomenės narių pilietinį aktyvumą, stiprinti jų organizuotumą ir sugebėjimą atstovauti bendruomenės interesams;
  • bendradarbiauti su kultūros, švietimo įstaigomis organizuojant bendruomenės kultūrinius renginius;
  • aptarti aplinkos apsaugos, paminklosaugos objektų priežiūros problemas ir siūlyti jų sprendimo variantus, telkti bendruomenės narius talkoms, tvarkant ir puoselėjant Bendruomenės aplinką;
  • plėtoti ryšius su analogiškomis organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje;
  • rūpintis ir skatinti meno, verslų plitimą, įtraukti šia veikla užsiimančius gyventojus į Bendruomenės veiklą, propaguoti jų darbus ir kaupti gerąją patirtį;
  • padėti bendruomenės nariams realizuoti savo dabartinį potencialą bei padėti pasijusti pilnaverčiais visuomenės nariais.
 11. Bendruomenė gavusi Visuotinio narių susirinkimo pritarimą gali įstoti į tarptautines organizacijas, kurių tikslai ir veikla neprieštarauja Konstitucijai, Bendruomenės įstatams, ar kitiems įstatymams.
 12. Bendruomenė veiklą vykdo Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje.
 13. Bendruomenės veiklos sritys: socialinė, kultūros, sporto, švietimo.
 14. Bendruomenės veiklos kryptys: švietimo, paslaugų, nuomos, ruošos, prekybos, bei kita įstatymų nedraudžiama ūkinė komercinė veikla, kuri neprieštarauja  Bendruomenės įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga jos tikslams pasiekti.
 15. Bendruomenė turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja Bendruomenės įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga jo tikslams pasiekti.
 16. Bendruomenė turi teisę teikti paramą ir labdarą bei gauti paramą iš Lietuvos Respublikos fizinių ir juridinių asmenų, užsienio valstybinių, užsienio valstybinių fizinių ir juridinių asmenų, tarptautinių organizacijų vadovaujantis Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka.
 17. Bendruomenės rėmėju gali būti kiekvienas fizinis arba juridinis asmuo, remiantis bendruomenės veiklą, Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka.
 18. Bendruomenės pinigus, gautus kaip paramą , taip pat negrąžintinai gautus pinigus ir kitą turtą bendruomenė naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė. Bendruomenė  šiuos gautus pinigus privalo laikyti atskiroje sąskaitoje, taip pat sudaryti išlaidų sąmatą, jei tai numatyta teisės aktuose arba pinigus davęs asmuo to reikalauja. Bendruomenė negali priimti pinigų ar kito turto, jei duodantis asmuo nurodo juos naudoti kitiems, negu bendruomenės įstatuose yra nustatyta, tikslams.

III. BENDRUOMENĖS nariai, jų teisės ir pareigos

 1. Bendruomenės nariais gali būti visi veiksnūs ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus Lietuvos Respublikos ar užsienio šalių piliečiai, pripažįstantys Bendruomenės įstatus ir norintys dalyvauti jos veikloje.
 2. Bendruomenės nariai turi teisę:
  • dalyvauti ir balsuoti bendruomenės visuotiniame narių susirinkime;
  • naudotis bendruomenės teikiamomis paslaugomis;
  • susipažinti su bendruomenės dokumentais ir gauti visą bendruomenės turimą informaciją apie jos veiklą;
  • bet kada išstoti iš bendruomenės. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip bendruomenės nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami;
  • rinkti ir būti renkami į Bendruomenės vadovaujančiuosius organus;
  • steigti iniciatyvines grupes atskiriems projektams, atitinkantiems Bendruomenės tikslus, įgyvendinti;
  • pareikšti nepasitikėjimą bendruomenės valdymo organais;
  • susipažinti su bendruomenės narių sąrašu;
  • kitas teisės aktuose ir bendruomenės įstatuose nustatytas teises.
 3. Bendruomenės nariai privalo:
  • laikytis Bendruomenės įstatų;
  • dalyvauti Bendruomenės veikloje;
  • vykdyti Bendruomenės visuotinio narių susirinkimo, Bendruomenės pirmininko ir/arba Bendruomenės tarybos priimtus sprendimus;
  • tausoti ir tikslingai naudoti Bendruomenės turtą;
  • derinti tarpusavyje savo interesus, poreikius ir galimybes.

IV Naujų narių priėmimo, narių išstojimo ir pašalinimo iš Bendruomenės tvarka ir sąlygos

 1. Sprendimą dėl naujų narių priėmimo priima Bendruomenės taryba, o dėl jų pašalinimo – visuotinis narių susirinkimas.
 2. Norėdamas tapti Bendruomenės nariu fizinis asmuo turi pateikti prašymą bendruomenės pirmininkui.
 3. Nariu tampama Bendruomenės tarybai priėmus teigiamą sprendimą bei per 5 darbo dienas sumokėjus stojamąjį nario mokestį.
 4. Išstojimo iš Bendruomenės narių tvarka:
  • nariai, norintys išstoti iš Bendruomenės, informuoja raštiškai apie tai Bendruomenės pirmininką. Gavęs prašymą pirmininkas per 14 darbo dienų informuoja Bendruomenės tarybą, kuri ir priima sprendimą išbraukti iš narių sąrašo;
  • Bendruomenės nariui išstojusiam arba pašalintam nebus grąžinamas nario mokestis ar kitaip jo perduotas Bendruomenei turtas;
  • nariui mirus, Bendruomenės pirmininkas per 14 darbo dienų informuoja Tarybą, kuri ir priima sprendimą išbraukti iš narių sąrašų;
  • Bendruomenės narys laikomas išstojęs iš Bendruomenės, kai jo prašymas ir spendimas dėl išstojimo iš Bendruomenės yra įregistruojamas bendruomenėje.
 5. Bendruomenės narys iš Bendruomenės narių gali būti pašalintas visuotinio narių susirinkimo sprendimu, jeigu:
  • nevykdo prisiimtų įsipareigojimų ar kitaip pažeidžia įstatus;
  • ilgiau kaip metus nedalyvauja bendruomenės veikloje;
  • nemoka nario mokesčio;
  • tris kartus iš eilės nedalyvauja visuotiniame narių susirinkime.
 1. Stojamųjų įnašų ir narių mokesčių mokėjimo tvarka
 1. Nario mokestį sudaro:
  • Stojamasis nario mokestis;
  • Metinis nario mokestis.
 2. Nario mokesčių dydžius ir nario mokesčių mokėjimo tvarką ir terminus nustato visuotinis narių susirinkimas.
 3. Bendruomenės valdymas
 4. Bendruomenės valdymo organai:
  • bendruomenės aukščiausias organas yra visuotinis narių susirinkimas;
  • bendruomenės kolegialus valdymo organas – Bendruomenės taryba;
  • bendruomenės vienasmenis valdymo organas – Bendruomenės pirmininkas.

VII. Visuotinis narių susirinkimas

 1. Visuotinis narių susirinkimas:
  • keičia bendruomenės įstatus;
  • keičia buveinės adresą;
  • skiria, renka (atšaukia) valdymo organų ir kitų kolegialių organų narius;
  • nustato bendruomenės narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį,  jų mokėjimo tvarką;
  • tvirtina Bendruomenės metinę finansinę atskaitomybę;
  • priima sprendimą dėl bendruomenės pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);
  • priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ir dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu.
 2. Visuotinis narių susirinkimas sprendžia ir kitus Asociacijų įstatyme ir Bendruomenės įstatuose visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus, jei pagal asociacijų Įstatymą tai nepriskirta kitų bendruomenės organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organo funkcijos;
 3. Visuotinis narių susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems asociacijos organams spręsti visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priklausančių klausimų, išskyrus šio straipsnio 28 dalies 7 punktą.
 4. Visuotiniame narių susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi bendruomenės nariai. Vienas narys visuotiniame narių susirinkime turi vieną balsą.
 5. Fiziniai asmenys, jei jie nėra bendruomenės nariai, gali dalyvauti visuotiniame narių susirinkime be balso teisės.
 6. Visuotinis narių susirinkimas šaukiamas ne rečiau kaip 1 kartą į metus bendruomenės pirmininko, bendruomenės tarybos ar ne mažiau kaip 1/3 bendruomenės narių iniciatyva. Pranešimus apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą išsiuntinėja Bendruomenės pirmininkas arba jo įgaliotas asmuo registruotu laišku arba įteikiant pasirašant kiekvienam bendruomenės nariui ne vėliau kaip prieš 5 kalendorines dienas. Pranešime turi būti pranešama apie jo vietą, laiką ir darbotvarkę.
 7. Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 bendruomenės narių.
 8. Visuotinio narių susirinkimo sprendimas, laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų “už” negu “prieš” (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis)
 9. Visuotinio narių susirinkimo sprendimams dėl Bendruomenės įstatų keitimo, dėl Bendruomenės pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo) priimti reikia ne mažiau 2/3 susirinkime dalyvaujančių bendruomenės narių balsų.
 10. Jeigu visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, turi būti šaukiamas pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek susirinkime dalyvavo bendruomenės narių.
 11. Pranešimus apie pakartotinai šaukiamą visuotinį narių susirinkimą išsiuntinėja Bendruomenės pirmininkas arba jo įgaliotas asmuo registruotu laišku arba įteikiant pasirašant kiekvienam bendruomenės nariui ne vėliau kaip prieš 5 kalendorines dienas. Pranešime turi būti pranešama apie jo vietą, laiką ir darbotvarkę.
 12. Bendruomenės visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu, jei jis nebuvo sušauktas Bendruomenės įstatų nustatyta tvarka ir dėl to į teismą kreipėsi bendruomenės narys ar valdymo organas.

VIII. Bendruomenės Taryba

 1. Bendruomenės taryba – kolegialus valdymo organas tarp susirinkimų, renkama dvejiems metams iš 9 bendruomenės narių. Tarybos nariai renkami visuotiniame narių susirinkime atviru balsavimu.
 2. Bendruomenės taryba turi turėti bent vieną asmenį iki 26 metų amžiaus.
 3. Taryba turi turėti bent vieną asmenį kompetentingą buhalterijos klausimais.
 4. Taryba atlieka šias funkcijas:
  • sudaro specialistų grupes Bendruomenės tikslams ir uždaviniams įgyvendinti;
  • aprobuoja sutartis, sprendžia kitus organizacinius, ūkinius, socialinius, finansinius klausimus, suteikia įgaliojimus Pirmininkui;
  • teikia pasiūlymus visuotinam narių susirinkimui tvirtinti dėl asmens pašalinimo iš Bendruomenės narių;
  • įgyvendina visuotinio narių susirinkimo nutarimus;
  • kontroliuoja galiojančių Bendruomenės įstatų laikymąsi;
  • disponuoja Bendruomenės turtu ir lėšomis, skirtomis veiklai plėtoti ir vykdyti;
  • organizuoja susitikimus, seminarus ir kitą praktinę bendruomenės veiklą bei priima sprendimus kitais klausimais;
  • sprendžia kitus Asociacijų įstatyme valdymo organo kompetencijai priskirtus klausimus;
  • tvirtina samdomų darbuotojų etatų sąrašus, nustato jų darbo reglamentą;
 5. Taryba rengia posėdžius ne rečiau kaip kartą į ketvirtį ir visuomet ne vėliau nei prieš 3 dienas iki visuotinio narių susirinkimo.
 6. Tarybos posėdžio sprendimai yra teisėti, jei jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 tarybos narių. Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma, esant balsų lygybei, lemia pirmininko balsas.
 7. Pirmininko teikimu iš tarybos narių išrenkamas pirmininko pavaduotojas, kuris neesant ar negalint eiti pareigas Pirmininkui, jį pavaduoja,  buhalteris, tarybos sekretorius.
 8. Tarybos narys, nepasibaigus kadencijai, nustoja eiti savo pareigas:
  • kai atsistatydina, pateikęs prašymą bendruomenės pirmininkui. Bendruomenės tarybos teikimu sprendimą dėl atsistatydinimo priima visuotinis narių susirinkimas;
  • kai atšaukiamas iš pareigų visuotinio narių susirinkimo sprendimu.
 1. Pirmininkas
 1. Bendruomenės pirmininkas, kuris kartu yra ir tarybos pirmininkas, renkamas dvejiems metams iš bendruomenės tarybos narių visuotiniame narių susirinkime. Pirmininko kadencijų skaičius neribotas.
 2. Bendruomenės pirmininko funkcijos ir įgaliojimai:
  • sudaro sandorius;
  • organizuoja bendruomenės tarybos veiklą;
  • atsako už finansinės atskaitomybės sudarymą;
  • atsako už bendruomenės visuotinio narių susirinkimo sušaukimą;
  • atsako už duomenų ir dokumentų pateikimą juridiniam asmenų registrui;
  • atsako už pranešimą bendruomenės nariams apie esminius įvykius, turinčius reikšmės bendruomenės veiklai, bendruomenės veiklos organizavimą;
  • priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis;
  • rengia ir pateikia visuotiniam narių susirinkimui bendruomenės veiklos ataskaitą;
  • savo veikloje vadovaujasi visuotinių narių susirinkimų ir tarybos nutarimais bei sprendimais;
  • už savo veiklą atsiskaito bendruomenės tarybai, o už bendruomenės tarybos veiklą – visuotiniam narių susirinkimui;
  • atstovauja Bendruomenę teisme, valstybės ir savivaldybių valdymo ir valdžios organuose, santykiuose su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis, sudaro sandorius bendruomenės vardu;
  • remiantis įstatymais dalį savo teisių ir funkcijų paveda kitiems tarybos nariams;
  • atlieka kitus susirinkimo ar tarybos pavestus darbus;
 3. Bendruomenės Pirmininkas nepasibaigus kadencijai, nustoja eiti savo pareigas:
  • kai atsistatydina, pateikęs prašymą bendruomenės tarybai. Bendruomenės tarybos teikimu sprendimą dėl atsistatydinimo priima visuotinis narių susirinkimas;
  • kai atšaukiamas iš pareigų visuotinio narių susirinkimo sprendimu.
 1. Bendruomenės turtas ir lėšos
 1. Bendruomenės lėšas sudaro:
  • narių mokesčiai;
  • fizinių asmenų, labdaros organizacijų ir labdaros fondų dovanotos (paaukotos) lėšos;
  • nevalstybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių organizacijų dovanotos (paaukotos) lėšos;
  • kredito įstaigų palūkanos už saugomas Bendruomenės lėšas;
  • skolinto kapitalo lėšos;
  • kitos teisėtai gautos lėšos.
 2. Bendruomenės turtas ir lėšos turi būti naudojamos jo įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti ir jokia forma negali būti skirstomos Bendruomenės nariams.
 3. Bendruomenei nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, įrenginiai, leidyklos, spaustuvės, transporto priemonės, socialiniai ir labdaros objektai, taip pat kitas turtas.
 4. BENDRUOMENĖS VEIKLOS ATASKAITA
 5. Bendruomenės  įstatuose  nurodytas valdymo organas per įstatuose nustatytą terminą turi parengti ir pateikti visuotiniam narių susirinkimui kiekvienų praėjusių finansinių metų bendruomenės veiklos ataskaitą. Ši ataskaita yra vieša.  Kiekvieno fizinio ar juridinio asmens reikalavimu Bendruomenė turi sudaryti sąlygas  Bendruomenės buveinėje ar kitais būdais su šia ataskaita visiems susipažinti.
 6. Bendruomenės veiklos ataskaitoje turi būti nurodyta:
  • informacija  apie bendruomenės veiklą įgyvendinant jos įstatuose nustatytus veiklos tikslus;
  • bendruomenės narių skaičius finansinių metų pabaigoje;
  • bendruomenės metinė finansinė atskaitomybė;
  • samdomų bendruomenės darbuotojų skaičius finansinių metų pabaigoje.

XII. BENDRUOMENĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

 1. Bendruomenės pakeistus įstatus pasirašo visuotinio narių susirinkimo įgaliotas asmuo.
 2. Bendruomenės įstatai laikomi pakeisti įregistravus juos Juridinių asmenų registre.

XIII. BENDRUOMENĖS BUVEINĖS KEITIMO TVARKA

 1. Bendruomenės buveinės keitimas priimamas visuotinio narių susirinkimo sprendimu, patvirtintu ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių asociacijos narių balsų.
 2. Bendruomenės buveinės pakeitimai turi būti užregistruoti Juridinių asmenų registre.

XIV. FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS, JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMAS

 1. Bendruomenė turi teisę steigti filialus ir atstovybes. Bendruomenės įsteigti filialai ir atstovybės nėra juridiniai asmenys, todėl bendruomenė atsako pagal filialų ir atstovybių prievoles, o filialai ir atstovybes atsako pagal bendruomenės prievoles,
 2. Sprendimą dėl filialo ir atstovybės steigimo, kompetencijos keitimo ar jų veiklos nutraukimo priima bendruomenės visuotinis narių susirinkimas.
 3. Sprendimą dėl filialo ar atstovybės vadovo skyrimo ir atšaukimo priima bendruomenės visuotinis narių susirinkimas savo sprendimu.
 4. FINANSINĖ VEIKLOS KONTROLĖ

 Bendruomenės finansinei veiklai tikrinti renkamas revizorius. Jis renkamas visuotiniame narių susirinkime dvejų metų laikotarpiui.

 1. Revizoriumi  gali būti veiksnus fizinis asmuo.
 2. Revizoriumi negali būti renkamas tarybos narys.
 3. Revizorius privalo:
  • tikrinti bendruomenės metinę finansinę ataskaitą ir kitus buhalterinės finansinės veiklos dokumentus;
  • visuotinio narių susirinkimo ar bendruomenės valdybos pavedimu atlikti bendruomenės finansinius buhalterinius patikrinimus;
  • artimiausiame visuotiniame narių susirinkime arba valdybos posėdyje pranešti apie tikrinimo metu nustatytus pažeidimus;
  • visuotiniame narių susirinkime pateikti bendruomenės finansinės veiklos patikrinimo metų ataskaitą.
 4. Bendruomenės valdyba privalo pateikti revizoriui reikalaujamus finansinius buhalterinius dokumentus.
 5. Revizorius įstatymų nustatyta tvarka atsako už bendruomenės veiklos trūkumų nuslėpimą.
 6. Bendruomenės Revizorius nepasibaigus kadencijai, nustoja eiti savo pareigas:
  • kai atsistatydina, pateikęs prašymą bendruomenės tarybai. Bendruomenės tarybos teikimu sprendimą dėl atsistatydinimo priima visuotinis narių susirinkimas;
  • kai atšaukiamas iš pareigų visuotinio narių susirinkimo sprendimu.

XVI. BENDRUOMENĖS PERTVARKYMAS IR VEIKLOS NUTRAUKIMAS

 1. Bendruomenės reorganizavimas ir veiklos nutraukimas vykdomas remiantis Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, kitų įstatymų ir šių įstatų nustatyta tvarka.
 2. Priimti nutarimą reorganizuoti ar likviduoti bendruomenę ir patvirtinti reorganizavimo projektą turi teisę visuotinis narių susirinkimas 2/3 visų bendruomenės narių balsų dauguma.
 3. Bendruomenės veiklos nutraukimo pagrindas gali būti:
  • visuotinio narių susirinkimo sprendimas;
  • teismo sprendimas.
 4. Institucija, nutarusi nutraukti bendruomenės veiklą, skiria likvidatorių, nustato likvidatoriaus įgaliojimus, veiklos nutraukimo terminus, inventorizacijos ir turto perėmimo tvarką. Nuo likvidatoriaus paskyrimo dienos pirmininkas netenka įgaliojimų, jo teises ir pareigas įgyja likvidatorius.
 5. Pasibaigus bendruomenės veiklai, likęs turtas ir lėšos, patenkinus visų bendruomenės kreditorių reikalavimus, atsiskaičius su asmenimis, dirbusiais pagal darbo sutartis, perduodami kitai ar kitoms visuomeninėms organizacijoms, kurių tikslai artimi visuomeninės organizacijos įstatuose deklaruotiems tikslams, o jei tokių organizacijų nėra – kitoms visuomeninėms organizacijoms arba labdaros organizacijoms bei labdaros ir paramos fondams.
 6. Bendruomenę likvidavus, likvidatorius sudaro likvidavimo aktą, išregistruoja Bendruomenę ir grąžina pažymėjimą jį išdavusiam registro tvarkytojui.

XVII. PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

 1. Civilinio kodekso, Asociacijų įstatymo, kitais teisės aktais ir šių įstatų numatytais atvejais bendruomenės pranešimai ir informacija skelbiami ta tvarka, kurią nustato teisės aktai ir šie įstatai.
 2. Viešus pranešimus Bendruomenė skelbia VĮ „Registrų centro“ leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“. Bendruomenės pranešimai skelbiami Civilinio kodekso, Asociacijų įstatymo ir kitais teisės aktais nustatytais terminais.
 3. Tais atvejais, kai įstatymai numato alternatyvius pranešimų skelbimo būdus, konkretų skelbimo būdą parenka bendruomenės pirmininkas.
 4. Civiliniame kodekse, Asociacijų įstatyme ir šiuose įstatuose nustatytos informacijos viešą paskelbimą, pranešimų nariams ir kreditoriams bei juridinių asmenų registro tvarkytojui tinkamą ir savalaikį pateikimą atsako bendruomenės pirmininkas.

XVIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Kilus bendruomenės veikloje klausimui, kuris nėra sureguliuotas šių įstatų nuostatose, taikomos Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo, kitų įstatymų bei teisės aktų nuostatos.
 2. Jeigu priėmus naujus įstatymus Bendruomenės įstatai neatitinka šių įstatymų, bendruomenė privalo savo įstatus suderinti su priimtais įstatymais artimiausiame visuotiniame susirinkime. Kol Bendruomenės įstatai nesuderinti su naujai priimtais įstatymais, bendruomenė vadovaujasi įstatymų, o ne įstatų normomis.

_____________________

2011 m. kovo 14 d.

Visuotinio narių susirinkimo įgaliotas asmuo Žydrūnas Rutkauskas

Scroll to Top

Užsakykite naujienlaiškį!

Pirmi sužinokite visas Varnėnų kaimo bendruomenės  naujienas, informaciją apie artėjančius renginius ir kitą aktualią informaciją!